Политика за поверителност

(в сила от 25.05.2018 г., с последна редакция от 01.06.2023 г.)


Тази политика има за цел да Ви информира, че във физическите магазини на МебелМаг (находящи се в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Карлово) и в електронния магазин МебелМаг (www.mebelmag.bg),наричан още по-долу „Интернет страницата“ или „Сайта“, се обработват лични данни на посетители и регистрирани потребители за целите на продажба, доставка и реклама на мебели за дома и офиса, както и за спомагателните дейности, свързани с тях, включително за да бъдат разяснени правата и задълженията на субектите на данните при цитираната обработка.

Администратор на личните данни („Администраторът“),обработвани от магазини МебелМаг e „Мебелмаг“ ЕООД, с ЕИК 204526658, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Младост 1, бл. 50, вх. 9, ап. 188, представлявано от Управителя – г-н Димитър Вичев Иванов. 

Лицето, отговарящо за защитата на обработваните от Администратора лични данни, е г-жа Бояна Стоянова. Директен контакт с нея може да бъде осъществен на e-mail: [email protected].


I. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

    • 1. Ние от МебелМаг обработваме посочените по-долу в тази т. 1 категории лични данни на договорно основание, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („ОРЗД“),както следва:

• Вашето лично и фамилно име;

• Вашият e-mail адрес;

• Данни за доставка, вкл. Вашият адрес (държава, град, населено място, пощенски код),телефонен номер, данни за трето лице-получател на доставката, ако това лице е различно от Вас, избраният от Вас начин и метод на доставка, избраните от Вас начин и метод на плащане;

• Други категории лични данни, които Вие можете да ни предоставите чрез формата за контакт и поръчка, достъпни на нашата Интернет страница.

Тези категории лични данни са необходими за следните цели на обработка:

• За да създадем Ваш индивидуален потребителски профил в нашата Интернет страница чрез сключването на неформален договор с Вас и приемането на Общите условия за използване на Интернет страницата и електронния магазин  www.mebelmag.bg от Ваша страна; 

• За да изпълним нашите задължения, произтичащи от сключения с Вас договор, независимо дали той е сключен в наш физически магазин или чрез нашия e-магазин, достъпен на Интернет страницата www.mebelmag.bg.

2. Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и обработвани от Администратора и ако Вие сте дали своето изрично информирано съгласие за обработка на лични данни по смисъла на  чл. 6, параграф 1, буква „а“ от ОРЗД. По-конкретно, на това законово основание, Администраторът събира и обработва следните категории лични данни за Вас:

• Лично и фамилно име, адрес (държава, град, населено място, пощенски код, адрес на улица),e-mail адрес, телефонен номер, избран начин на доставка и плащане, статус на плащане, статус на доставката;

• Лични данни, съдържащи се в други изпратени съобщения или публикувани коментари, предоставени при попълване на контактна форма на Интернет страницата www.mebelmag.bg или при изпращане до нас на имейл, конвенционална поща, телеграма, факс, обаждане по телефон, изпращане на SMS и други форми на комуникация и/или изразяване.

Личните данни, обработвани на основание Вашето изрично съгласие могат да бъдат използвани за целите на директния маркетинг, вкл. за изпращането на брошури, бюлетини или други рекламни материали, съдържащи информация за актуалните ни промоционални кампании и др.

Предоставеното от Вас съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез промяна на настройките на Вашия профил, създаден на нашата Интернет страница или чрез писмо в свободен текст, изпратено до e-mail: [email protected] При оттегляне на съгласието, обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

3. Ние обработваме Ваши лични данни и когато това е необходимо за изпълнение на наши задължения, произтичащи от действащото местно и европейско законодателство на основание чл. 6, параграф. 1, буква „в“ от ОРЗД.

4. МебелМаг обработва лични данни и на основание чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД, а именно за защита на своите или на трета страна легитимни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните.

По-конкретно Ваши лични данни, включително такива събрани посредством видеонаблюдение, се обработват на цитираното правно основание, за следните цели:

• За да може да подобрява потребителското изживяване и услуги, достъпни на Интернет страницата;

• За да гарантира сигурността на Интернет страницата и данните на своите потребители;

• За да обезпечи физическата сигурност на своите физически магазини, сървърни помещения, складове и други обекти, предмет на охрана и видеонаблюдение;

• За да предостави поддръжка при технически неизправности, да информира клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

• За да извърши верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;

• За да обезпечи извършването на автентикация при влизане в профила Ви;

• За да информира своите клиенти чрез оператори в контактния ни (кол) център във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;

• За предотвратяване на загуби, както и за откриване и предотвратяване на злоупотреби при подаването, регистрирането и доставката на поръчки.

5. Нашата Интернет страница използва бисквитки, чрез които, с цел да подобрим нейното функциониране и да анализираме потребителското поведение на посетителите ѝ, в това число да им предоставим персонализирано съдържание, се обработват лични данни. 

Повече информация относно същността на бисквитките, какви видове използваме на нашата Интернет страница, включително за какви цели и на какви правни основания, можете да прочетете в нашата Политика за бисквитките (cookies).


II. ТРАНСФЕР НА ДАННИ КЪМ ТРЕТИ ЛИЦА

За да можем да изпълним нашите задължения към Вас или за да спазим наше законово задължение, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на определени трети лица. 

По-конкретно, тези трети лица могат да бъдат доставчици на различни услуги, в това число IT и хостинг услуги, куриерски фирми, партньори, извършващи директен маркетинг от наше име. Предаването на лични данни на тези трети лица се явява необходимо, за да Ви предоставим съответната услуга в изпълнение на нашето договорно задължение към Вас.

Ваши лични данни биват предавани и на българските публични органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки за съответствие със законовите изисквания и ограничения, приложими спрямо нас.

Във връзка с функционирането на нашата Интернет страница и за да Ви предоставим персонализирано съдържание и реклама, ние използваме услуги на трети лица, наши партньори за уеб анализ и маркетинг (Google, Meta Platforms). Някои от тези получатели може да се намират в държави извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, за които държави Европейската комисията все още не е издала решение за адекватност с оглед гарантираното в тях ниво на защита на данните. В този план може да се приеме, че нивото на защита на данните в тези държави не е същото като в рамките на ЕС или ЕИП. Освен това съществува вероятност предадените в тези държави данни да бъдат обект на достъп от страна на местните институции, органи или съдилища съгласно приложимото чуждо законодателство.

Във всеки случай предаването на Вашите лични данни за целите на уеб анализа и маркетингово уеб съдържание, се осъществява въз основа на Вашето изрично съгласие за поставянето на бисквитки, което можете да предоставите, съответно винаги да оттеглите чрез панела за управление на бисквитките на нашата Интернет страница или чрез настройките на Вашия уеб браузър. Повече информация за това как да управлявате бисквитките на този Сайт можете да намерите в нашата Политика за бисквитките (cookies)   

Когато прехвърляме лични данни на такива трети държави, ние прилагаме подходящи мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите права са защитени в съответствие с разпоредбите на ОРЗД. Това включва сключването на стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия за предаване на лични данни. 

По отношение на всички частни субекти, на които лични данни биват предавани, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.


III. СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните Ви данни, които се обработват на основание изпълнение на договорно задължение се съхраняват за срокове, както следва:

Данни за профила – до изтичането на 5 (пет) години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка - до изтриване на профила чрез функционалностите на Сайта (на който е достъпен е-магазина),или до изтичането на 5 (пет) години от датата на последното Ви влизане в него, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка, въз основа на Общите условия на Интернет страницата, за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предоставили функционална възможност по всяко време да изтриете профила си, преди изтичането на крайния петгодишен срок.

Данни за онлайн поръчки - до изтичането на 5 (пет) години от датата на изпълнение на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на общия давностен срок за погасяване на вземанията в Република България.

Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводна информация и спазване на счетоводна отчетност - счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация - три години, считано от 1 (първи) януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

Данни, предоставени въз основа на съгласие се съхраняват до оттеглянето му, но за срок, не по-дълъг от 2 (две) години, считано от деня, в който съгласието е предоставено.

Данни от видеонаблюдение във физическите магазини „МебелМаг“ ЕООД - видеозаписите се съхраняват за срок от 2 (два) месеца от тяхното създаване, съобразно изискванията на Закона за частната охранителна дейност.

Бисквитките на тази Интернет страница, чрез които се обработват Ваши лични данни, се съхраняват съобразно индивидуалните срокове, посочени в нашата Политика за „бисквитките“ (cookies), които във всички случаи не надвишават общия срок от 2 (две) години, посочен по-горе, доколкото използването на бисквитки в общи случай се основава на Вашето изрично съгласие.

След изтичане на посочените горе срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече от нас. Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и легитимни интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно или досъдебно производство или при течаща проверка относно злоупотреби, постъпили или доведени до нашето знание жалби и потенциални нарушения – до тяхното приключване.


IV. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

В качеството Ви на субект на лични данни, Вие имате следните права, предвидени в чл. 15-20 ОРЗД, както следва:

• Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени.

• Право на коригиране на неточни лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да направите през Вашия профил или като се обърнете към нас с писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

• Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“),при следните хипотези:

Отпадане на необходимостта от обработка;

Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;

Незаконна обработка на данни;

Законово задължение за изтриване;

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

• Право на ограничаване на обработването, когато:

- се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; 

или

- обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; 

или

- при необходимост от данните за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции;  

или

- е подадено възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване, ние ще съобщим на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

• Право на преносимост на машинно четими данни, съгласно което:

- предоставяме данните директно на Вас; или

- при искане от Ваша страна и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по Ваш избор.

• Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, основано на легитимния интерес на Администратора или трета страна. Администраторът няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или когато поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия това се налага.

• Право да възразите срещу директния маркетинг

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

• Право на жалба до надзорен орган

На територията на Република България, където се намира седалището на Администратора и са разположени физическите магазини МебелМаг, надзорният орган е Комисията за защита на личните данни, със седалище в гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, e-mail: [email protected] и Интернет страница: www.cpdp.bg

Гореописаните права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от Администратора, която можете да получите в седалището на Администратора или по електронен път след запитване до Отговорното лице по защита на данните на e-mail адрес: [email protected] и попълване на получена в отговор електронна форма с прилагане на нужните документи. Ако имате регистрация за mebelmag.bg, Вие можете да използвате автоматичната форма за упражняване на права като субект на данни, намираща се на профила Ви в Интернет страницата.

Отговор на Вашето запитване ще получите в едномесечен срок от получаване на писменото Ви искане. Срокът за отговор може да бъде удължен с допълнителни до два месеца, ако упражняването на Вашите права е свързано с по-големи усилия от страна на Администратора. Във всички случаи, Вие ще бъдете уведомени за предвиденото удължаване.


  1. V. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ

  1. Когато посещавате Интернет страница и използвате услугите, предоставяни на нея, ние можем да съберем определена информация за Вас чрез автоматични средства, т.нар. „бисквитки“ и уеб пиксели. Бисквитките и другите технологии, използвани на Интернет страницата служат, за да бъде разпознато Вашето крайно устройство, да проследят Вашето поведение и предпочитания на Интернет страницата, като по този начин Ви позволяват да я използвате ефективно. Освен това, тази автоматизирана обработка на данните позволява да Ви се предостави персонализирано съдържание (профилиране) при ползването на Интернет страницата.

Съгласно ОРЗД Вие имате право да откажете обработката на данните Ви въз основа на изцяло автоматизирано вземане на решения и профилиране. Това можете да сторите като откажете използването на бисквитки на тази Интернет страница чрез панела за тяхното управление, включително като промените персоналните настройки на Вашия уеб браузър. Повече информация относно горното можете да намерите в нашата Политика за „бисквитките“ (cookies).