ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА И ЕЛЕКТОННИЯ МАГАЗИН НА „МЕБЕЛМАГ“ ЕООД

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Мебелмаг" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204526658 като собственик на домейн www.mebelmag.bg от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.mebelmag.bg, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от "Мебелмаг" EООД.

Ползвайки този сайт и съдържащата се в него информация се приема, че Потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА www.mebelmag.bg.

“Мебелмаг” ЕООД си запазва правото да променя „Общите условия“ без предизвестие, като публикува новите „Общи условия“ на сайта си.

Договорът за продажба от разстояние между “Мебелмаг” ЕООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на “Мебелмаг” ЕООД.

Ползване на сайта www.mebelmag.bg

Регистрацията на сайта е доброволна и безплатна. Задължителните полета, отбелязани със звездичка, следва да бъдат попълнени. При успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потвърждение за успешна регистрация на посочения от него електронен адрес.

За целите на използване на сайта www.mebelmag.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма или формата за поръчка като гост (наричани оттук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, „Мебелмаг“ ЕООД има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и „Мебелмаг“ ЕООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

Отговорност

“Мебелмаг” ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на сайта www.mebelmag.bg.

Авторскo правo

Дизайнът, структурата и съдържанието на Интернет страницата www.mebelmag.bg са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „Мебелмаг“ ЕООД.

„Мебелмаг“ ЕООД предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на „Мебелмаг“ ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

Представяни стоки и услуги на сайта

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.

Всички посочени на сайта цени са в български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ú са посочени цените за всяка от модификациите. В цената на изделието не е включен транспорт, качване на стоката до жилището (разнос) и монтаж, освен когато това не е указано изрично. Това са услуги, които се заплащат допълнително по отделен ценоразпис.

„Мебелмаг“ ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

Поръчки и договор за продажба от разстояние

Поръчки могат да правят само потребители, приели Общите условия.

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на „Мебелмаг“ ЕООД. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за online покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с "Мебелмаг" ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. Поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката от страна на „Мебелмаг“ ЕООД. "Мебелмаг" ЕООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от "Мебелмаг" ЕООД информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя. В случай, че „Мебелмаг“ ЕООД не успее да установи контакт с Потребителя по телефон или електронна поща с цел потвърждаване на заявената поръчка, след третия такъв неуспешен опит „Мебелмаг“ ЕООД си запазва правото автоматично да анулира поръчката без допълнително да уведомява за това Потребителя. Договорът за продажба от разстояние между "Мебелмаг" ЕООД и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на "Мебелмаг" ЕООД.

"Мебелмаг" ЕООД има право да променя цените, посочени в сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, "Мебелмаг" ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Плащане

Потребителят може да заплати цената на поръчана чрез електронния магазин стока като използва по свой избор един от следните способи:

Важно е в основание на превода да бъде посочен номера на поръчката и имената на Потребителя. Номерът на поръчката Потребителят получава по електронна поща след като е финализирал поръчката от сайта www.mebelmag.bg.

Доставка

Осигуряваме доставка до цяла България със специализиран собствен транспорт. Доставката е безплатна и се извършва в определен от „Мебелмаг“ ЕООД ден, който е съгласуван предварително с Потребителя по телефона. За клиентите от гр. София предлагаме възможност за доставка в определен от клиента ден срещу такса от 50 лв.

Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора, но не и до входната врата на жилището на Потребителя. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявена услуга Качване.

Срокът на доставка е посочен в описанието на всеки артикул. Ако Потребителят поръча стоки с различен срок на доставка, то за общ срок на цялата поръчка се счита най-дългият срок на доставка. „Мебелмаг“ ЕООД си запазва правото да удължи обявения срок за доставка с до 30 календарни дни. В случай на забавена доставка по вина на „Мебелмаг“ ЕООД е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1% от стойността на забавена стока за всеки просрочен ден след посочения краен срок. Не се счита за вина на „Мебелмаг“ ЕООД забава, възникнала в случаите на отложена от клиента доставка. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на „Мебелмаг“ ЕООД в размер на 0.1% от стойността на забавената стока за всеки просрочен ден след изтичане на 4 (четири) дни от получаване на уведомлението за възможността за доставка на поръчката. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване.

При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането към склад на „Мебелмаг“ ЕООД, потребителят се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

Превозвачът се обажда на Потребителя поне 30 минути преди да е на адреса и изчаква на адреса не повече от 15 минути, след което продължава към следващия по график адрес. В случай, че Потребителят не е на адреса, за да приеме доставката, при повторна доставка се заплаща 25 лв., дори повторната доставка да се е осъществила в рамките на същия ден.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата на доставка с Потребителя, не по вина на “Мебелмаг” ЕООД или куриера, клиентът следва да се свърже с наш сътрудник, за да уговори нов ден за доставка. Повторната доставка е за сметка на клиента и се таксува 25 лв.

“Мебелмаг” ЕООД запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

При изменение на мястото за доставка, “Мебелмаг” ЕООД се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

“Мебелмаг” ЕООД не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от “Мебелмаг” ЕООД обстоятелства.

Качване

Цената за доставка до входа на жилището е посочена в описанието на всеки артикул. Услугата качване предлагаме само за София-град, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас и гр. Русе. За област гр. София услугата се извършва само в събота и неделя.

„Мебелмаг“ ЕООД не носи отговорност в случай, че закупената стока не може да бъде внесена в жилището на клиента по обичаен метод (през входната врата). В такъв случай, клиентът има право да се откаже от закупената стока като разходите за доставка и транспорт остават за негова сметка.

Монтаж

Цената за монтаж е посочена в описанието на всеки артикул. Монтажът се прави в ден, различен от деня на доставка по предварително съгласуван след доставката с клиента график.

Предлагаме монтажи в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе без транспортна такса, заплаща се само цената на монтажа. За всички останали населени места се заплаща транспортна такса в размер 1 лв./км в едната посока от табела до табела, като отправна точка е табелата на гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Стара Загора или гр. Русе. (избира се по-благоприятната за клиента).

Приемане на стоката

При извършване на доставката, Получателят подписва приемо-предавателен протокол, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки. При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, Потребителят следва да ги отрази в приемо-предавателния протокол в присъствието на куриера, както и незабавно да уведоми търговеца на електронна поща help@mebelmag.bg. Ако Потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

При предаване на стоката, Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на посочения за извършване на доставка адрес.

Отказ

На основание чл. 50, ал. 1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:

  1. Потребителят предварително писмено да информира “Мебелмаг” ЕООД на следния имейл адрес: info@mebelmag.bg, че на основание чл. 50, ал. 1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. В Приложение 1 към настоящите Общи условия е осигурен стандартен формуляр за отказ.
  2. Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, ненарушена опаковка. Наранени изделия не подлежат на връщане.
  3. Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и комплектовки, в добър търговски вид.
  4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на “Мебелмаг” ЕООД, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. За връщане на закупена стока, потребителят има възможност да използва транспорт на Мебелмаг ЕООД. Цената на услугата е 25 лв.
  5. В случай, че Потребителят се възползва от правото си по чл. 50, ал. 1 ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, “Мебелмаг” ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път до 14 дни, считано от дата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ, на посочената банкова сметка. Заплатени суми за допълнителни услуги - доставка, разнос и монтаж, не се възстановяват.

Гаранционни условия

„Мебелмаг“ ЕООД гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в Сайта.

Гаранционният срок е две години за всички мебели, считано от доставянето им, независимо от това дали производителят или “Мебелмаг” ЕООД е предоставил търговска гаранция, като следва да се има предвид естеството на стоката и характера на несъответствието.

Гаранцията не влиза в сила при:

Гаранционното обслужване се извършва в обектите на „Мебелмаг“ ЕООД, при наличие на пълна документация – оригинална касова бележка, гаранционна карта и окомплектовка на продукта.

Рекламации

При наличие на явни или скрити дефекти на стоката, клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези дефекти се извършва с протокол. Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове. Ако дефектите са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, „Мебелмаг“ ЕООД не отговаря за тези дефекти.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от „Мебелмаг“ ЕООД да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Потребителят има право да заведе рекламация във всеки обект на фирмата, вкл. по телефон и електронна поща help@mebelmag.bg.

Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ú с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на “Мебелмаг” ЕООД, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя – той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства.

Рекламацията трябва да бъде решена в рамките на един месец, считано от предявяването ‌ú от Потребителя. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между “Мебелмаг” ЕООД и Потребителя за решаване на спора. След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато „Мебелмаг“ ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Други

Търговецът има право да променя едностранно всички условия, посочени в сайта www.mebelmag.bg, като промените влизат в сила от датата на актуализирането им единствено за бъдещи клиенти. За текущите договори важат редакциите на Общите условия към момента на генерирането им. В сайта www.mebelmag.bg се отбелязва датата на последното им изменение. При промяна при текущи договори важат правилата на чл. 147б ЗЗП. „Мебелмаг“ ЕООД си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

При използване на сайта www.mebelmag.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Търговско наименование:
„Мебелмаг“ ЕООД
Единен идентификационен код:
204526658
ДДС №:
BG204526658
Адрес:
гр. София, бул. „Сливница“ №245
Електронна поща:
info@mebelmag.bg
Телефон:
0700 50 555
Последно актуализирани на 09.09.2020 г.

Можете да изтеглите стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, от ТУК.

Политика за бисквитки
Този уебсайт използва бисквитки 🍪
За повече информация прегледайте нашата Политика за бисквитки